Školní vzdělávací program platný k 1. září 2022

 

Školním vzdělávacím programem (dále jen ŠVP) naše škola popisuje rodičům a žákům svoji závaznou vzdělávací nabídku: zaměření školy a její vize, metody a formy práce využívané při výuce, obsah vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných, zásady a způsob hodnocení žáků. ŠVP je součástí naší povinné dokumentace.